Õppeprotsessi korraldamise peamised printsiibid alates 18.05.2020

Distants-obuchenie

Õppekava täitmine- peame hindama, kuidas õpilasel on õppeprogrammi omandatud ning tagada vajalikku pedagoogilist abi;

Mitterahuldavid hindeid omavate õpilastega töö individualiseerimine-poolte nõusolekul ja eelneval kokkuleppel on võimalikud kontaktkohtumised;

Viimase veerandi/poolaasta/aasta hinnete parendamine vastavalt TMRGi hindamiskorrale;

15.maiks hinnete väljapanemine annab võimaluse selgitada välja õpilasi, kes kõige rohkem vajavad pedagoogilist abi, teistele aga pakkuda ülesandeid materjali kinnistamiseks

loomingulised ja integreeritud ülesanded õppeprogrammi täitmiseks;

eksamiteks ettevalmistamine;

8. ja 11.klasside õpilaste töö praktiliste, uurimis- ja loovtööde vormistamiseks;

kujundava hindamise vormistamine 01.juuniks 2020.

Tunniplaanist:

Õpilased ei ole tunniplaanis kinni- iga aineõpetaja kannab oma tunnid e-kooli vastavalt tunniplaanile ning üksikasjalikult kirjutab tunnikäigu ,ülesanded, ülesannete vormi lahti ning määrab mõistlikku täitmise tähtaega, annab õpilasele tagasisidet (e-koolis kommenteerides( individuaalne teade, või e-posti teel)

Kodutööd ei anta-õpilane täidab need ülesanded, mida annab õpetaja tunnikirjelduses.

Tunnikirjeldus ja ülesanne kantakse e-kooli eelneval päeval või tunni toimumise päeval hiljemalt kella 8.00

Õpilane ise planeerib aega päevaks antud ülesannete täitmiseks

Kõikide aineõpetajate ühine konsultatsioonide aeg on 12.00 - 14.00

26.mai - KiVa päev (lisainfo tuleb eraldi)

01.06. - 05.06. – ainete nädal

9.juuni 10.00 - kokkuvõtlik online-klassijuhataja tund

Lõpuklassid:

29.05. 17.00 -Hinnete väljapanemine gümnaasiumi osa eest (hinded lõputunnistusesse)

18.05.-29.05. - eesti keele kui teise keele riigieksamiks ja matemaatika riigieksamiks ettevalmistamine 12.klasside õpilastele

3. 18.05.-29.05. - eesti keele kui teise keele B1taseme eksamiks ettevalmistamine 9.klasside õpilastele

26.05. 15.00 - online-infotund eksaminantidele

01.06. 10.00 – eesti keele kui teise keele riigieksam (kirjalik osa)

02.06. 9.00 – eesti keele kui teise keele riigieksam ( suuline osa)

05.06. 10.00 – matemaatika riigieksam

08.06. 10.00 - eesti keele kui teise keele B1taseme eksam(kirjalik ja suuline osa)

8- ja 11.klasside õpilaste loov- ja uurimistöödest:

Töö peab olema vormistatud 1.juuniks.2020;

8. ja 11.klasside õpilaste ööde eelkaitsmine ja kaitsmine toimub 2020.aasta septembris.

Õpikute üleandmine ja kättesaamine:

9. ja 12.klasside õpilased tagastavad õpikud ja ilukirjandust järgmise graafiku alusel:

09.06 - 12

11.06 – 9.В

12.06 – 9.А

15.06 – 9.С

Lisainfo klassijuhatajalt

Teised klassid-augusti lõpus-septembri algul

Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamisest:

Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine toimub juunis järgides kõiki tervise kaitseks mõeldud meetmeid, mis selleks ajaks kehtivad (tuleb eraldi info)

Koolist saadud tehniliste vahendite üleandmine:

Meie infojuht Andrei Kuntsman võtab teiega ühendust individuaalkorras.

Kooli jäetud asjadest:

Kooli jäetud asju võib kätte saada,kooli tulekut eelnevalt majandusjuhataja Ljubov Konstantinovaga kokku leppides majandus@mreal.tln.edu.ee .

Õppimisest vaba aeg:

Kasutage õppetööst vaba aega enesetäiendamiseks, raamatute lugemiseks, filmide vaatamiseks, mida saab klassikaaslastega arutada.Ärge unustage värskes õhus jalutamist!

Lugupidamisega,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

 


 

v 10_klass et

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kulutab välja 2020./2021.õ.a. õpilaste vastuvõtu 10.klassi järgmistel suundadel:

keemia-matemaatika õppesuund (KM)

sotsiaal-humanitaar õppesuund(SH)

 

1. Üksikasjaliku infoga gümnaasiumiklassidesse õppima asumisest saab tutvuda:VIIDE

10.klassi sisseastumiseks on vaja:

kuni 09.06.2020 saata motivatsioonikiri, kus põhjendada grupi valikut (kas KM või SH) ning avaldus 10.klassi sisseastumiseks e-posti aadressile butkovskaja@mreal.tln.edu.ee

 

2. Kuni 25.06.2020 lisaks tuleb esitada:

põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht (saata dokumentide fotod); info ohutust dokumentide originaalide üleandmisest tuleb kiri

Õpilase isikut tõendav dokumendi koopia

vanema isikut tõendava dokumendi koopia

õpilase sünnitunnistuse koopia

 

3. otsusest õpiase 10.klassi vastuvõtmisest/vastuvõtus keeldumisest teatavitab kool lastevanemaid e-posti teel hiljemalt 1.juuliks 2020

 

lisainfo e-posti teel butkovskaja@mreal.tln.edu.ee

Svetlana Butkovskaja, TMRGi õppealajuhataja

 


 

Veetke 2020./2021.õa huvitavalt ja kasulikult! Tulge meile eelklassi õppima!

unnamed 1

Eelklassidesse registreerimine toimub elektrooniliselt ajavahemikul 16.04.2020-30.08.202(või lõpeb rühmade komplekteerimisel)

giphy 1 Viide registreerimisele.

Eelklasside töö toimub ajavahemikul 07.09.2020-31.05.2021

Eelklasside õpetajad on:Olga Homtšenko, Ingrid Reiman, Ljudmila Perepjolkina(eesti keele süvaõppega klass)

Õppetöö toimub 1 kord nädalas, esmaspäeviti 16.00-19.00.

Eelklasside lastevanemate koosolek toimub 31.08.2020 kell.17.30 gümnaasiumi aulas.

giphy 1 Õppetegevuseks vajalikud asjad.

Õppetöö maksumus-30 eur/kuus, toimub vastavalt vanema ja kooli vahel sõlmitud lepingule.

giphy 1 Leping tutvumiseks

Koolivaheajal õppetööd ei toimu.

Lisainfo:

kantselei +372 652 2533

Olga Korkkinen korkkinen@mreal.tln.edu.ee

Julia Stantšik huvijuht@mreal.tln.edu.ee

 

Viimati muudetud: 19.01.2020

Lehekülge haldab:

A. Kuntsmann, e-mail: infojuht@mreal.tln.edu.ee

pilt12

Loe edasiSulge

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad!

plakat insta

Ajavahemikul 01.06.2020-05.06.2020 toimub meie gümnaasiumis ainenädal ühise teemaga "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine"

01.06.2020-reaal-ja loodusainete päev- matemaatika ja loodusõpetus, bioloogia ja geograafia, füüsika ja keemia

02.06.2020-võõrkeelte päev

03.06.2020-rakenduslikete õppeainete päev-kunst ja muusika, tööõpetus ja kehaline kasvatus

04.06.2020 Eesti keele ja eesti kultuuri päev

Humanitaarainete päev-vene keel, kirjandus, ja ajalugu

Õpilastele pakutakse e-kooli kaudu temaatiline ülesanne kogu päevaks.

Teisi tunde sellel päeval ei ole!

Ülesandeid ei hinnata- meie eesmärk on panna õpilasi huvi tundma tulevase elukutse jaedaspidise karjääri vastu.

Lubame, et ülesanded tulevad mitmekesised, huvitavad ja arendavad!

Ootame rohket osavõttu!

Maijooks TMRGs.

news200

Formaadi muutmine meid ei ehmatanud. meie gümnaasiumi võistkond traditsiooniliselt, juba 6.aastat järjest, osales selles ürituses, mis seekord toimus virtuaalses formaadis. Igaüks meie kollegidest läbis 7km distantsi-nagu alati lõbusalt ja reipalt, järgides seekord sotsiaaldistantsi, tervisele kasuga. Tublid!

26.mai on KiVa päev!

Oleme kiusamise vastu!

 logo-est-kiva-1030x234

Kavas on:

1. Klassijuhatajatunnid põhikoolis

2. Kell 12.00 - loeng 6.klassidele küberkiusamise teemadel.

3. Loovtöö - meisterdame plakatid, loome videod või maalime kiusamise vastastel teemadel. Tehtud tööd ootame meilile: infojuht@mreal.tln.edu.ee. Parimatele magusad auhinnad ja nende tööd paneme Facebookis ja kooli kodulehele ülesse.

Kõik uudised